top of page

Grondslag

Jezus heeft voordat hij naar de hemel ging aan zijn discipelen het zendingsbevel gegeven:

"Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."

Matteüs 28: 18-20

 

Zijn discipelen moeten dus het Evangelie - dat is de Blijde Boodschap - aan iedereen verkondigen. Geen gemakkelijke opdracht vandaar dat ze moeten wachten tot ze de Heilige Geest zouden ontvangen.

 

"... maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde." Handelingen 1: 8

 

Op eerste Pinksterdag wordt de Heilige Geest uitgestort. Dit is tegelijkertijd het begin van de Kerk. Petrus heeft het volk toegesproken en deze toespraak is het startpunt van de uitvoering van het zendingsbevel.

Vanaf die tijd wordt het Evangelie verkondigd, ook in Poortvliet en omstreken.

Ook nu nog...

 

Hieronder kort samengevat waarin wij geloven:

 

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.

 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;

 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

 5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

 8. Ik geloof in de Heilige Geest.

 9. Ik geloof in een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

 10. vergeving der zonden;

 11. wederopstanding des vleses;

 12. en een eeuwig leven

bottom of page