top of page

Beleidsplan

Beleidsplan Ontmoetingskerk Poortvliet

2011-2023

 

Ten geleide:

Na vier jaar is het weer tijd om ons beleidsplan te herzien. Door de coronacrisis van 2020 tot en met 2022 en het vertrek van ds. Peter Broere per 31 dec. 2021, is de kerkenraad van mening dat het goed is het beleidsplan dat er ligt vrijwel ongewijzigd vast te stellen voor 2 jaar, zodat er daarna hopelijk in samenspraak met de nieuwe predikant een op meer punten vernieuwd beleidsplan geschreven kan worden. De Ontmoetingskerk van Poortvliet is met ongeveer 230 leden een relatief kleine gemeente. De lijnen zijn kort en ook zonder een beleidsplan op papier is er een goede verstandhouding tussen kerkenraad en gemeente. Globaal is er overeenstemming over hoe we gemeente willen zijn. Toch is het goed zo concreet mogelijk te formuleren waar we in de nabije toekomst aan willen werken. Dat doen we in het besef dat wij het niet zijn die de gemeente bouwen. Het is, als het erop aan komt, werk van de Heilige Geest.

Ook de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaalt in ordinantie 4, artikel 8, lid 5 dat elke gemeente een beleidsplan zal opstellen voor de periode van vier jaar. Daarom hebben wij opnieuw geprobeerd beknopt en helder te formuleren waar we voor staan en waar we aan willen werken. De kerkenraad heeft het vorige beleidsplan herzien en op de gemeentevergadering van 28 februari 2018 aan de gemeente voorgelegd. Vervolgens is het beleidsplan vastgesteld voor de komende vier jaren.

 

Vastgesteld op 10 maart 2022

Br. P.J. Abrahamse                   Zr. A. van Westdorp-van Strien

(Preses)                                  (Scriba)

 

Visie:

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

 

Deze kernachtige samenvatting van het evangelie inspireert de Ontmoetingskerk van Poortvliet om een levende, hechte en toegankelijke gemeenschap te vormen. Daarmee wil zij een ruimte bieden waarin het Woord van God klinkt voor de gemeenteleden, voor gasten en voor de vele, veelal jonge mensen om ons heen die ontvankelijk zijn voor het evangelie van Jezus Christus.

Wij zien de kerk als een unieke plaats, omdat mensen in de erediensten, vanuit de verwarrende ervaringen in het dagelijks leven, tot rust en bezinning kunnen komen. Maar het doel blijft wel om vanuit het hernieuwde geloof in het evangelie van Jezus Christus, zijn liefde voor de wereld gestalte te geven in het dagelijkse leven.

 

 

Wie zijn we?

De Ontmoetingskerk in Poortvliet is een relatief kleine gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. De Ontmoetingskerk is een streekgemeente. Leden komen niet alleen uit Poortvliet, maar ook uit de verschillende omliggende dorpen. We zijn verder ook een relatief jonge gemeente. Hier zijn we blij mee, maar daarnaast realiseren we ons ook dat daar juist een grote uitdaging ligt: hoe kunnen we onze jeugd en jongvolwassenen maar ook de ouderen binnen onze gemeente blijven interesseren voor het evangelie van onze Heer Jezus Christus?

 

Waar zijn we op uit?

In de setting waarin wij gemeente zijn, willen wij het evangelie van het kruis en de opstanding van onze Heer Jezus Christus laten doorwerken in het leven van elk van de gemeenteleden, maar ook dit evangelie op een geloofwaardige manier vertolken en uitdragen naar mensen om ons heen. In onze relatief kleine gemeente stuiten we op grenzen. Veel gemeenteleden hebben het druk met verantwoordelijkheden buiten de kerk. Sommigen hebben nog niet zo veel geloofsbagage om ook verantwoordelijkheid in de gemeente te kunnen dragen.

Toch willen we gehoor geven aan de roeping van onze Heer Jezus Christus en zien we ook mogelijkheden om de gemeente te laten groeien in geloof en visie op de wereld.

Dat willen we in de volgende deelgebieden van het gemeente-zijn uitwerken.

 

Erediensten:

Het hart van de gemeente klopt in de zondagse erediensten. Het Woord van God wordt verkondigd uit de NBV en we zingen uit het Liedboek (2013) en af en toe een evangelisch lied. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat de gemeente niet te groot is. We hechten eraan dat de eredienst goed te volgen is voor gasten door hen wegwijs te maken en verstaanbare taal te kiezen in gesproken woord en liederen. Naast een bijbelgetrouwe uitleg van het Woord verlangt de gemeente sterk naar een praktische toepassing voor deze tijd. De preekvoorziener probeert voortdurend voorgangers te vinden die aan die criteria voldoen. De zondagsbrief vervult een belangrijke rol in de betrokkenheid van de gemeente: er staan recente berichten op over de zieken en over de activiteiten in de komende week. Elke zondag is er kindernevendienst en twee keer per jaar wordt hun project in de dienst toegelicht en zichtbaar gemaakt. Geregeld is er een combo van jongeren die het kinderlied begeleidt op eigen instrumenten. Twee tot vier keer per jaar houden we een gezins- of jeugddienst waarin soms ook een koor zingt.

 

Beleidsvoornemens:

 •  We zien het als een blijvende opdracht om de erediensten zo vorm te geven dat het voor jongeren aansprekend is zonder dat de overige gemeenteleden zich vervreemd voelen

 • We willen ons bezinnen op hoe het Heilig Avondmaal beter bezocht en beleefd kan worden

 

Geloofsoverdracht:

Geloofsoverdracht is de basis van het samen kerk zijn. Daarbij is de wekelijkse eredienst een belangrijk moment, omdat de Bijbel wordt uitgelegd en toegepast op het dagelijkse leven. Ook in de rest van de liturgie, het zingen, bidden en de kindernevendienst wordt het geloof van gemeenteleden gevoed.

De naam van ons kerkgebouw ‘Ontmoetingskerk’ is bewust gekozen, omdat wij een streekgemeente zijn. De wekelijkse ontmoeting op zondag is daarom heel belangrijk voor onze gemeente. In ons kerkgebouw zoeken wij de ontmoeting met God en met elkaar. De erediensten en kindernevendienst voor kinderen op de basisschool vormen de basis voor de geloofsoverdracht. Daarnaast is er catechisatie voor 12-15 jarigen, een 16+ catechesegroep en belijdeniscatechisatie. De Ontmoetingskerk houdt ongeveer vier maal per jaar speciale jeugd- of gezinsdiensten.

 

Beleidsvoornemens: 

 • Streven naar een element in elke eredienst dat niet alleen kinderen, maar ook jongeren raakt en te denken geeft

Vorming en toerusting:

Als kerk vinden we het belangrijk dat leden kunnen groeien in hun geloof. Een echt en authentiek geloof, waarin je leert om zelf te formuleren wat je gelooft, is ons ideaal. We willen voorwaarden scheppen waarin leden kunnen bouwen aan hun persoonlijke relatie met God.

Als christenen belijden we ook ‘de gemeenschap van de heiligen’: De persoonlijke relatie met God delen we met anderen. Door onderling te spreken over Gods woord wordt het geloof versterkt en worden wij ons bewust van Gods roeping voor ons leven.

Ook het persoonlijke en gezamenlijke gebed maakt het mogelijk om de relatie met God te ontwikkelen en te verdiepen.

Elk jaar rond de startzondag wordt ons aanbod aan vorming en toerusting aan de gemeente voor het komende seizoen bekendgemaakt.

 

De volgende activiteiten dragen bij aan geloofsverdieping:

 

Groothuisbezoek:

Jaarlijks organiseren de ouderlingen een drietal avonden waarin gemeenteleden elkaar ontmoeten voor een groot huisbezoek. Tijdens deze avonden wordt er met elkaar gesproken en nagedacht over een thema. De groothuisbezoeken vinden plaats onder begeleiding van twee ouderlingen of de predikant en een ouderling.

 

Bijbelgespreksgroep:

Sinds september 2013 is er een gespreksgroep opgestart waarin gemeenteleden met elkaar samenkomen om een Bijbelgedeelte te lezen en te overdenken. De gespreksgroep wordt geleid door de predikant. Tijdens het winterseizoen komt men elke drie weken bij elkaar.

 

Bespreken van de preek:

De verkondiging is een cruciaal onderdeel van de eredienst. We vinden het belangrijk dat de boodschap zo goed mogelijk overkomt bij iedereen die de diensten bezoekt. Daarom willen we zoeken naar geschikte momenten en vormen om te bespreken wat en hoe het is overgekomen.

 

Gemeenteleden die een ambt of taak binnen onze gemeente vervullen, willen we aanmoedigen om door middel van het volgen van cursussen of trainingen beter toegerust te zijn op de taak die ze aanvaarden. Incidenteel wordt gebruik gemaakt van de cursussen die de Protestantse Kerk regionaal aanbiedt. De kerkenraad bespreekt ook zelf af en toe een bezinningsonderwerp tijdens een deel van de vergadering.

Beleidsvoornemens:

 • Blijven onderzoeken welke behoeften aan vorming en toerusting er zijn

 • Stimuleren dat meer gemeenteleden deelnemen aan activiteiten gericht op geloofsgroei

 • Bevordering van het geloofsgesprek en het gebedsleven in de gemeente

Missionaire roeping:

De Ontmoetingskerk in Poortvliet is een gemeente waar geregeld een gast binnen stapt in een kerkdienst. Iedereen wordt bij de deur welkom geheten door de ouderling van dienst en gasten worden wegwijs gemaakt door de ouderling of de koster.

Daarnaast willen we als gemeente ons geloof niet alleen binnen de kerkmuren beleven en belijden, maar ook naar buiten toe zichtbaar maken en laten klinken. Na een postercampagne in de adventstijd in de hele gemeente Tholen is verdere bezinning nodig over hoe wij op een relevante en aansprekende manier het evangelie ook buiten de erediensten om kunnen uitdragen en ook praktisch iets kunnen betekenen in onze woonkernen.

Sinds de zomer van 2017 kunnen de kerkdiensten beluisterd worden op www.kerkdienstgemist.nl. Elk jaar wordt ook in de week voor kerst een maaltijd georganiseerd voor senioren en alleenstaanden. Hiermee bereiken we ook leden van buiten de eigen gemeente.

 

Beleidsvoornemen:

 • We willen ons verder bezinnen op wat we kunnen betekenen in de woonkernen waar onze leden wonen

 

Jeugd en jongeren:

We hebben een jonge gemeente waarin we de jeugd en jongeren voldoende ruimte willen geven en proberen te betrekken bij de activiteiten die we als kerk organiseren. Naast de al eerder genoemde jeugd- en gezinsdiensten willen we de jongeren ook bereiken door ze andere activiteiten aan te bieden. Zo zijn er twee jeugdclubs: een voor kinderen van 6-9 jaar en een 9+ groep. Sinds enkele jaren wordt er ook een kamp voor de jeugdclubs van de kerk georganiseerd. Aan deze clubs en het clubkamp nemen veel kinderen van buiten onze gemeente deel. Daarnaast willen we onze jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten elke maand een gezellige avond of activiteit aanbieden.

 

Beleidsvoornemens: 

 • Jongeren die een instrument bespelen betrekken bij de begeleiding van het kinderlied of een lied dat hen meer aanspreekt

 • Ouders van kinderen en jongeren ondersteunen bij de geloofsopvoeding

 • Volwassen gemeenteleden motiveren voor het jeugdwerk.

 • Gezellige activiteiten organiseren voor de jongeren van het voortgezet onderwijs

 

 

Individuele contacten:

Ook individuele contacten zijn belangrijk binnen een kerkgemeenschap. Omzien naar en betrokken zijn bij elkaar vinden we belangrijk. Om dat te stimuleren wordt met regelmaat na de dienst koffie, thee of fris geschonken in de ontmoetingszaal, om daar elkaar te ontmoeten, te horen hoe het de ander gaat en om door te praten over de dienst. De ouderlingen streven ernaar om met elk adres elk jaar contact te hebben. Ook zien we dat gemeenteleden met elkaar meeleven door bezoek of een kaartje bij vreugde of verdriet. Elkaar op deze manier bemoedigen en sterken maakt een wezenlijk onderdeel uit van het samen gemeente zijn. Naast de onderlinge contacten wordt er wekelijks een bloemengroet gebracht bij een gemeentelid of bij iemand buiten onze gemeente. Een vaste groep gemeenteleden bezorgt de bloemen zo mogelijk met een bezoek. De predikant bezoekt de zieken en de oudere gemeenteleden en waar verder herderlijke zorg nodig is.

 

Beleidsvoornemen: 

 • Het omzien naar elkaar voortzetten en waar mogelijk en nodig intensiveren

 

 

Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten:

Het contact met de beide andere kerken op het dorp Poortvliet, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente, is minimaal. Het beperkt zich tot aanwezigheid bij intrede en afscheid van voorgangers en vriendelijke informele contacten.

Met andere gemeenten op het eiland is af en toe samenwerking mogelijk. Dat zijn de Gereformeerde kerken van Tholen en Oud-Vossemeer, de Hervormde gemeente Rehoboth in Sint-Maartensdijk en de Christengemeente Tholen. Daarbij zijn we zeer verheugd dat ook de jongeren uit voornoemde kerken elkaar hebben gevonden in het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

 

Beleidsvoornemens: 

 • Alert blijven op mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeenten

 • Andere gemeenten op de hoogte houden van onze activiteiten en ook deelnemen aan hun aanbod

 

Kerk zijn in de samenleving:

Als kerkelijke gemeente willen wij onze verantwoordelijkheid dragen voor de nood van mensen om ons heen, dichtbij en verder weg. De diaconie kiest bij voorkeur concrete, regionale projecten voor de Avondmaalcollectes.

De ZWO-commissie kiest van tijd tot tijd een project dat gedurende meerdere weken aandacht krijgt. De gemeente laat haar betrokkenheid goed zien bij die twee jaarlijkse financiële acties. Daarnaast zeggen wij jaarlijks een streefbedrag toe voor de projecten in Pakistan die wij als classis steunen.

Elke zomer organiseren wij een rommelmarkt. En in de tijd voor Sinterklaas verkopen wij speculaaspoppen. De opbrengst van deze activiteiten is gedeeltelijk bestemd voor een goed doel en gedeeltelijk voor het eigen kerkenwerk. De gemeente Tholen nodigt ons geregeld uit om te overleggen over hoe we samen een sociaal vangnet kunnen vormen.

 

Beleidsvoornemen:

 • We willen visie ontwikkelen over wat we nog meer kunnen betekenen in onze nabije omgeving

 • Samen met de gemeente Tholen en de plaatselijke kerken willen ze zoeken naar vormen van hulpverlening aan mensen die tussen wal en schip vallen

 

Tenslotte:

Als de HEER het huis niet bouwt,

vergeefs zwoegen de bouwers.

Als de HEER de stad niet bewaakt,

vergeefs doet de wachter zijn ronde.

(Psalm 127 vers 1 en 2)

 

Dit beleidsplan is opgesteld in het bewustzijn dat alles er aan gelegen is dat God zijn zegen er aan schenkt en dat wij afhankelijk zijn van Hem.

bottom of page