top of page

Algemene informatie

Op deze pagina kunt u informatie vinden over een groot aantal zaken die betrekking hebben op de Ontmoetingskerk te Poortvliet. De gegevens zijn alfabetisch gerangschikt.

Adresverandering en attestatie

Bezoeken

Bloemen in de Kerk

Diensten

Catechisatie

Collectemunten

College van kerkrentmeesters

Commissie Camping Evangelisatie Tholen en Sint Philipsland

​Gespreksgroepen

Heilig Avondmaal

Heilige Doop

Huisbezoek

Kerkblad

Adresverandering en attestatie:

Adreswijzigingen, zowel binnen als buiten de gemeente, verzoeken wij zo spoedig mogelijk bij de scriba te melden. Tevens bij vertrek uit of van elders binnengekomen zijn in de gemeente, gelieve men zo spoedig mogelijk bij het scribaat te melden. Dit geldt eveneens bij geboorte.

 

Bezoeken:

Er zijn enkele zusters (ook broeders zijn welkom) in de gemeente die ouderen/alleenstaanden op verzoek regelmatig bezoeken.

 

Bloemen in de Kerk:

Ook is er iedere week een bloemen- of alternatieve groet. Na de dienst wordt deze groet door gemeenteleden gebracht bij zieken, senioren, eenzamen, jarigen of bij mensen die anderszins iets te vieren of te gedenken hebben. Het komt ook voor dat de groet naar iemand buiten onze eigen gemeente wordt gebracht.

Catechisatie:

Deze wordt gehouden van eind september tot de week voor Pasen, zo mogelijk in combinatie met de Geref. Kerk te Tholen.

  • voor de 12 t/m 15 jarigen;

  • voor 16 jaar en ouder.

Plaats, tijd en leiding worden bekend gemaakt via " De Wegwijzer".

Wie belangstelling heeft voor belijdeniscatechisatie kan contact opnemen met Robert Versteeg.

 

Collectemunten:

Voor de collectes zijn collectemunten te verkrijgen in de waarden van € 0,60, € 0,90 en € 1,20. U kunt deze bestellen door het gewenste bedrag op rekening van de kerk over te maken of bestellen bij de penningmeester Ella Dijke. De aankoop van collectemunten is fiscaal aftrekbaar.

College van kerkrentmeesters:

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, behartigen van de zakelijke belangen van de kerk. Ze zorgt dat het terrein van de kerk, het kerkgebouw en de inventaris in goede staat worden gehouden. Verder behoort tot haar taak het activeren tot het geven van de vaste vrijwillige bijdrage. Dit o.a. via de actie "Kerkbalans". Ook het innen van de bijdrage, zo dit niet per bank of giro plaatsvindt. Elk jaar wordt een gemeentevergadering gehouden waar naast algemeen kerkelijke zaken een overzicht wordt gegeven van de materiële stand van zaken. De folders van kerkbalans worden ook aan de nieuwe leden gegeven. 

 

Commissie Camping Evangelisatie Tholen en Sint Philipsland:

De recreatie op ons eiland heeft de laatste jaren steeds grotere vormen aangenomen. Momenteel zijn er 12 campings en diverse jachthavens. Voor de kerken ligt hier een opdracht en een groot arbeidsterrein: Getuigen en doorgeven van de Bijbelse boodschap. De activiteiten in de zomermaanden zijn:

- het verspreiden van de Elisabethbode;

- Evangeliseren en folders uidelen/verspreiden.

Tevens wordt er een tent geplaatst te weten op camping "Stavenisse" waarin en van waaruit allerlei activiteiten worden gedaan zoals avondsluitingen, zang- en ontspanningsavonden en diverse mogelijkheden voor de kinderen. De commissie is er van overtuigd dat er nog veel meer arbeid gedaan kan worden. Temeer daar de volle medewerking van de campingeigenaars c.q. beheerders wordt verkregen. Willen de kerken aan hun opdracht werken, dan is uw gebed en daadwerkelijke medewerking onmisbaar.

Diensten:

Elke zondag is er om 10:00 een eredienst. Diensten kunnen ook online worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl

Gespreksgroepen:

Er is een bijbelgespreksgroep die van september tot Pasen om de drie weken bij elkaar komt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via scriba@ontmoetingskerkpoortvliet.nl

 

Heilig Avondmaal:

Het Heilig Avondmaal wordt 4x per jaar gevierd op een zondag in de morgendienst én op Witte Donderdag in de Geref. Kerk te Tholen. Op zondagen waarop we het Heilig Avondmaal vieren is er oppas aanwezig, zodat ouders gezamenlijk dit kunnen vieren.

 

Heilige Doop:

In elke kerkdienst bestaat gelegenheid tot de bediening van de Heilige Doop. Aanvraag hiervoor kunt u doen bij de kerkenraad.

 

Huisbezoek:

De kerkenraad streeft ernaar om ieder adres eenmaal per jaar te bezoeken. Dit in de vorm van een persoonlijk huisbezoek en/of door deelname aan het groothuisbezoek.

 

Kerkblad:

Het maandblad "De Wegwijzer" wordt vlak voor de eerste zondag van iedere maand thuisbezorgd. De Wegwijzer is een contactblad voor de Gereformeerde Kerk van Tholen en Poortvliet. In het middengedeelte vindt u informatie voor beide kerken. Kopij dient voor de 19e van iedere maand ingeleverd te zijn bij het scribaat. Tevens liggen er altijd enkele exemplaren op de boekentafel in de hal van de kerk. Het is ook mogelijk ‘De Wegwijzer’ digitaal te ontvangen. U kunt dit aanvragen bij de scriba. Kosten € 10,00 per abonnement per jaar. In "De Wegwijzer" kunt u ondermeer lezen: overzicht kerkdiensten, voorgangers, bestemming collecten, jarigen, verantwoording giften/collecte, enz.

 

Kerkdienst gemist:

Elke zondag worden de kerkdiensten direct op internet uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op deze website zijn ook eerder opgenomen kerkdiensten terug te kijken. Degenen die door ziekte of ouderdom verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen, kunnen deze meebeleven via kerkdienstgemist.nl. Indien u geen mogelijkheden heeft om via internet mee te beleven, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters: dienst@ontmoetingskerkpoortvliet.nl

Kerkelijke stand:

De gemeente telt ongeveer 230 leden.

 

Kerkenraadsvergaderingen:

Datum en uur van de te houden kerkenraadsvergadering wordt de zondag daaraan voorafgaand op de zondagsbrief vermeld. Als regel wordt op de tweede donderdag van de maand vergaderd, 's avonds vanaf 19.30 uur.

 

Kerktaxi:

Ouderen die door omstandigheden de erediensten niet kunnen bijwonen maar dit toch graag willen, kunnen gebruik maken van een kerktaxi. Bijvoorbeeld bij ziekte of slechte weersomstandigheden. Contactpersoon is br. Rien Filius.

 

Kindernevendienst:

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden. De kindernevendienst wordt afwisselend gehouden voor de kinderen van groep 1 t/m 5 en groep 6 t/m 8 volgens opgave in de Wegwijzer. 

 

Kinderoppas:

Er is elke zondagochtend kinderoppas in de nieuwe zaal achter de kerk. 

 

Koffie drinken:

Iedere tweede zondag van de maand, is er na de morgendienst gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken, uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus.

 

Ontruimingsplan:

Klik hier om het ontruimingsplan van de Ontmoetingskerk te downloaden.

 

Verjaardagsfonds:

Alle leden van onze gemeente worden rond hun verjaardag bezocht voor een verjaardagsgift. 

 

ZWO-commissie:

Het zendingsblad "Vandaar" en ook het blad "Evangelie en Israël" liggen op de leesplank. Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u een exemplaar meenemen. De zendingskalender kunt u tegen het einde van het jaar bij de ZWO-commissie bestellen.

Ziekenbezoek:

Bij ziekte graag even een berichtje aan de kerkenraad, zodat men bezocht kan worden. U kunt dan tevens doorspreken of dit in de zondagse mededelingen of in " DeWegwijzer" wordt opgenomen en of al dan niet voorbede is gewenst.

Adresverandering en attestatie:
Bezoeken
Bloeme in de kerk
Catechisatie
College van kerkrentmeesters
Commissie Camping Evangelisatie Tholen en Sint Philipsland
Diensten
Collectemunten
Gespreksgroepen
Heilig Avondmaal
Heilige Doop
Huisbezoek
Kerkblad
Kerdiens gemist
Kerkelijke stand
Kerkenraadsvergaderingen
Kerktaxi
Kindernevendienst
Kinderoppas
Koffie drinken
Ontruimingsplan
Verjaardagsfonds
ZWO-commissie
Ziekenbezoek
bottom of page